Lekarze Rezydenci, po raz trzeci i ostatni

Lekarze Rezydenci. Rezydenci. Dziś usłyszałem nowe argumenty lekarzy Rezydentów. Narzekają że muszą długo pracować. A gdyby powiedzieć takiej przykładowej pani ze sklepu by została dłużej, to by zrozumiała Lekarzy że to nie takie fajne. Starsze panie popierają Rezydentów chcą by lekarze zarabiali więcej. Wszyscy narzekają ponieważ że lekarzy jest mało i te żądania finansowe są na teraz, a później będą większe.

Po pierwsze Panie ze sklepów pracują ciężko w domu i w pracy. A lekarze to w połowie mają taką pracę że sobie siedzą przy kawce albo spacerują. Nie chodzi mi o to że zazdroszczę, tylko ich przedstawiciel na dzisiejszej debacie podawał takie argumenty. Że muszą pracować ponad 8 godzin dziennie. Wielu w Polsce ponieważ musi pracować długo i ciężko.

StarsZe panie co popierają Rezydentów nie wiedzą, że gdyby nie ta budżetówka tak rozrośnięta, to by miała co miesiąc emerytury. 3000 a nie 1500 złoty.

Lekarzy jest mało i trzeba ich zachęcać.

Najbardziej denerwuje mnie to że patrzy się bardzo krótkowzrocznie podejmując państwowe decyzje, w ten sposób tylko się cofamy. Czy ktoś myśli że nasze państwo będzie kiedyś wstanie zatroszczyć się o wszystkich starszych ludzi. Na poziomie lekarskim jaki by sobie życzyli lekarze ? Za niedługo będzie 44 % społeczeństwa ludzi starszych na emeryturach państwowych i normalnych. 15 procent będzie pracować w państwówkach i ich rodziny pracujące w firmach państwowych, ZUS, Policja, ponieważ Wojsko itp. Długi będą 500 % PKB, a na wszystko będzie pracować 17 procent młodych, to państwo utonie z takim sternikami.

Trochę podsumowując. Nie jesteśmy w stanie dziś zaopiekować się godnie starszymi, kolejki i pieniądze w kopertach trzeba dawać . A jeszcze ten największy wyż demograficzny pracuje.

Rozwiązań powinno szukać się takich co za 50 i 100 lat będą dobre. Nie tylko na razie łatać problemy, ale patrzeć trochę do przodu jak szachiści, dobra metoda. A przed szaleństwami z wydawaniem powinno się spłacić długi a nie zaciągać nowe ! https://real-blog.eu/2013/07/24/dlug-publiczny/

Odcinam się już od tego tematu, lekarze z klauzulą, z sumieniem i bez, oraz biznesmeni, niesamowicie pazerni. Czy jest jakaś grupa państwowa co zarabia więcej niż lekarze ? ehhhh koniecc.

Zestaw stereo i do przodu prosto, tymczasem.
Mimo wszystko, wiem że będzie dobrze ;). ponieważ

Today I heard new arguments of doctors Residents, complain that they have to work long, and if to say such a lady from the store to stay longer, it would understand Doctors that it is not so cool. Older ladies support the residents want more doctors, they all complain that doctors are small and these financial claims are now and then will be bigger 🙂

First of all, ladies and gentlemen, they work hard at home and at work, and doctors have half of that work so they sit around or have a cup of coffee, I do not mean to be envious, but their representatives in the debate nowadays argue that they have to work over 8 hours a day, many in Poland have to work long and hard.

The Stars Ladies Who Support Residents. They know that if it were not for this budget, it would have a monthly pension of. 3000 and not ponieważ 1500 zloty.

Doctors are few and need to encourage them 🙂

The most annoying thing is that I look very shortsighted in making state decisions, so we just go back, does anyone think that our state will someday be able to take care of all the elderly people, at the doctor’s level what would the doctors wish? Soon there will be. 44% of the elderly population in state and regular pensions, 15% will work in state and family working in state companies, ZUS, Police, Military etc. will be. 500% of GDP and 17% the country will drown with such helmsmen.

To put it succinctly, we are not able to take care of the elderly today, the queues and the money in the envelopes we need to give, and yet the largest demographic is working.

Solutions should look for such things as 50 and. 100 years will be good, not only to patch problems now, but look a little forward as chess players. Good method, and before the madness of publishing should pay off debts and not take new!

I cut off this topic, doctors with clause, with conscience and without , and businessmen, incredibly clumsy, is there any state group that earns more than doctors? ehhhh koniecc.

Stereo and straight forward, meanwhile 🙂
After all, I know it will be good;)