Kaspersky szpieguje użytkowników, Kaspersky spies on users

Kaspersky szpieguje.

Popularny antywirus okazuje się być wirusem. Niektórzy odkrywają już odkrytą Amerykę. Wiadomo że państwo na którego terytorium jest firma ma pewną władzę nad ludźmi. Tak samo jak Facebook może wykorzystywać kiedy chce FBI. Podobnie mogło być z rosyjskimi samolotami które znali dobrze tylko Rosjanie.

Co może zrobić taki szef Firma Kaspersky? gdy zapuka do niego szef Służby Bezpieczeństwa i zaproponuje współprace 🙂 do tego kraj Rosja.

Czy ktoś uważa że Microsoft nie może szpiegować użytkowników ? To chyba dla tego nowe technologie są cenniejsze niż złoto. Potrafią one oglądać i w pewien sposób kontrolować cały nasz świat, planetę Ziemia a nawet orbitę czy księżyc.

Nie rozumiem tego że my Polska, kłócimy się ostro z. Rosją (choćby „zamach w smoleńsku”) i państwowa. Polska firma rozmawiając z firmą rosyjską o interesie, myśli że napięte stosunki między państwami. Nie mają wpływu na atmosferę w której przecież jesteśmy wrogiem… niestety.

TVP obudź się 🙂 chcecie bezpiecznego antywirusa ? to sami sobie go zróbcie, i to i tak nie musi dać gwarancji, jest tylko jedna szansa na obronę przed hakerami, zatrudnić najlepszych co oczywiście robią. USA i Rosja itp.

Popular antivirus is becoming a virus, some discover the already discovered America. It is known that the state in whose territory the company has a certain power over people. Just as Facebook can use when the FBI wants. Similarly, it could have been with Russian planes that the Russians knew very well.

What can a company like Kaspersky do? When the chief of the Security Service will knock him and propose cooperation 🙂 to this country Russia.

Does anyone think that Microsoft can not spy on users? It seems to me that new technologies are more valuable than gold 🙂 they are able to watch and in some way control our whole world, the planet Earth and even the orbit or the moon.

I do not understand that we Poland, we are arguing sharply with Russia (even „smolensk assassination”) and the Polish state company talking to a Russian company of interest, thinks that tense relations between states, they do not affect the atmosphere in which we are an enemy. unfortunately.

TVP wake up 🙂 want a safe antivirus? Do it yourself, and it does not have to be guaranteed, there is only one chance to defend against hackers, hire the best of what the US and Russia do, of course.