Symbole religijne w miejscach publicznych

 In Czas na zmiany, Muzyka

„Decyzją francuskiej Rady Stanu krzyż znajdujący się na pomniku św. Jana Pawła II w miejscowości Ploermel musi zostać usunięty, ponieważ narusza zasady konstytucyjnego rozdziału Kościoła od państwa”, informuje portal leparisien.fr.

Francja to mądre bogate Państwo, ono już wie że gdy będzie 50% muzułmanów i 50% katolików to się od razu zaczną zabijać… o to który bóg jest lepszy ? bo jeden wyklucza drugiego, każdy bóg uważa się za prawdziwego a inni są bożkami i trzeba nawracać niewiernych, wiadomo do czego takie coś prowadzi ? do nietolerancji wobec niewierzących i wierzących w innego boga, czyli do połowy świata nastawienie przynajmniej z politowaniem i chęcią pomocy zaprowadzenia do jednego słusznego czarodzieja … lub nastawienie do połowy świata po prostu wrogie bo inni to szatan i „wiedz że coś się dzieje” ‚_

Jedynym wyjściem by ten rak samodzielnego myślenia, nie zeżarł sam siebie (państwa i ludzi), trzeba oddzielić religię od państwa, symbole religijne w publicznych miejscach też mogą powodować spięcia między ludźmi, czasami prowadząc do porażenia prądem 🙂 np. jeden chłopak ma na szyi łańcuszek z Jezusem inny chłopak z Allahem, to najłatwiejszy przykład, ale może być bardzo wiele możliwości innych a ten już jest w praktyce stosowany na zachodzie, i raczej chłopaki wierzący w innego boga nie przepadają za sobą.

Dla mnie to logiczne i mądre rozwiązanie patrząc w przyszłość, Polska niestety mało ma tej wyobraźni i rzadko potrafi zrobić coś z myślą o dalekiej przyszłości a przecież ona nastąpi, oczywiście może nas już nie być ale czy swoim dzieciom chcemy zostawić lepszy świat, czy gorszy ?

Francja, Abdul IP wczoraj 09:06
Pozbycie się symboli chrześcijańskich to normalna kolej rzeczy w kraju, który właśnie przechodzi transformację z republiki na kalifat.

Jeżeli się nie zrobi pożądku z religią, każdą religią to czeka nas już niedługo na początek: Szariat w Europie od środka nas rozsadzi, a później zmiana religii … tak jak kiedyś chrześcijanie podbijali pogańskie Narody ?? 🙂

ehhhhhhhh

„The decision of the French Council of State cross on the monument of St. John Paul II in Ploermel must be removed because it violates the constitutional separation of the Church from the state „, informs the portal leparisien.fr.

France is a wise rich country, it already knows that when 50% of Muslims and 50% of Catholics are going to start killing them right now … what god is better? because one excludes the other, every god is considered true and the other gods are idols and one has to convert the unbelievers, what does this mean? Intolerance towards unbelievers and believers in another god, that is to say half of the world attitude at least with pity and the desire to help lead to one righteous wizard … or attitude to the middle of the world simply hostile because others are satan and „know that something is happening” _

The only way to do this is by thinking self, not eating the self (the state and people), you have to separate religion from the state, religious symbols in public places can also cause a shortage between people, sometimes leading to electric shock 🙂 eg one boy has around the neck Chain with Jesus another boy with Allah is the easiest example, but there can be many other possibilities, and this is already practiced in the West, and rather, believers in another god do not like them.

For me, it is a logical and wise solution to looking at the future, unfortunately Poland has little imagination and rarely can do anything for a distant future and after all it will happen, of course we may no longer be but our children want to leave a better world or worse?

France, Abdul IP yesterday 09:06
Getting rid of Christian symbols is a normal course of things in a country that is just undergoing transformation from the republic to the caliphate.

If we do not do it with religion, then every religion is waiting for us soon: Sharia in Europe will split us from within, and then change religion … just as Christians once condemned pagan nations? 🙂

Recommended Posts

Leave a Comment

Poczta

Jak chcesz to napisz, bądź wyrozumiała/y nie siedzie ciągle przy komputerze ;)

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search